การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับป.ตร
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
"สำนักบริหารวิชาการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ บรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญทั้งนี้จะควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นระบบและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อจะได้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง"

 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)
Powerpoint การประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามารตรา 44 แห่งพระราชบัณญัติจุฬาฯ พ.ศ. 2551 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ วันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ]
เอกสารการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร [ 10-08-2553 ]
การดำเนินการประเมินตนเองตามระบบ CU-CQA ของคณะ/หน่วยงาน
คำอธิบายดัชนีชี้วัดคุณภาพหลักสูตร (คำอธิบายรายการดัชนีเพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)
 
 
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)
แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล
   
 
 
   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด
การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  
ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรปีการศึกษา 2557
  บันทึก
  เอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 2
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
 
ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
  หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557
  หนังสือแจ้งส่วนงาน
  ใบสมัครขอรับทุน
   
 
ทุนสมทบการจ้างชาวต่างประเทศฯ ปีงบ 2557
  หนังสือแจ้งส่วนงาน
  ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2557
  แบบสรุปการเสนอขอรับทุน
  ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
 
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บวิชาการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547
   View My Stats