การรับเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบ เสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 

 

   

โครงการทุนศึกษาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน "Scholarship Program for ASEAN Countries", Academic Year 2018

++ A Guide to Fulltime Scholarship Program for ASEAN Countries

++ Form for Fulltime Scholarship Program for ASEAN Countries

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2560
(หมดเขต 15 ม.ค. 2561)

++ประกาศ การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน สาหรับอาจารย์รุ่นใหม่

++แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่

++ประกาศ การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

++แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

การจัดทำหลักสูตร Double Degree และหลักสูตร Joint Degree

++ แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำ DD/JD Program (PDF File)

++ แบบเสนอข้อมูลของส่วนงานในการจัดทำ DD/JD Program (DOC File)

++ ขั้นตอนการส่งเอกสาร Double Degree

++ ขั้นตอนการส่งเอกสาร Joint Degree

++ แนวทางการร่าง MOU

++ ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ.2560

ประกาศโครงการ"สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒"

++ ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ

++ แนวทางการเขียนเสนอชุดโครงการ

ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ
ประจำปี 2560

++ หนังสือแจ้งหน่วยงาน
++ ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ. 2560
++ แบบสรุปการเสนอขอรับทุน

++ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
++ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร 14 หลัก (ข้อมูล เมื่อ 12 เม.ย 60)

คู่มือการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารใช้ภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คุณภาพสำหรับการประเมินหลักสูตรแปลมาจาก AUN Actual Quality Assessment of Programme Level : Version No. 2.0 ; October 2014
ห้ามนำ ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง " เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 " [ ดูรายละเอียด ]

Powerpoint การประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามารตรา 44 แห่งพระราชบัณญัติ จุฬาฯ พ.ศ. 2551 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ วันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ]

 

ประเมินผลการเรียนการสอน ออนไลน์

ระบบประเมินผลการเรียน การสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)

แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )

ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

++ เอกสารประชุมชี้แจง " เอกสารการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 "

++ รายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต จากฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ในระดับหลักสูตร

 

- ตารางการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

- ฟอร์ม สมอ.08

 

- ฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

ภาษาไทย

 

ภาษาอังกฤษ

 

ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

 

 

 

ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

 

 

 

เกณฑ์และอัตราการจ่ายงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2559

 

 

 

หนังสือแจ้งส่วนงาน

 

 

 

หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557

 

 

 

ใบสมัครขอรับทุน

 

 

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมรองจ่าย

 

 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่าย (แบบ 8708)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

สำนักงานก.พ.

 

สำนักงานการทะเบียน

 

ศูนย์การศึกษาทั่วไป

 

บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 
 
 

 

 

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ถนนพญาไท กทม. 10330
โทร 0-22180201 โทรสาร 0-2218-0208
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์