การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับป.ตร
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
"สำนักบริหารวิชาการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ บรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญทั้งนี้จะควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เป็นระบบและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพื่อจะได้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง"


   
 
Scholarship Program for Neighboring Countries
Application Form
ดาวน์โหลดรหัสหลักสูตร 14 หลัก
คู่มือการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 และฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารใช้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์คุณภาพสำหรับการประเมินหลักสูตรแปลมาจาก AUN Actual Quality Assessment of Programme Level : Version No. 2.0 ; October 2014
ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 " [ ดูรายละเอียด ]
Powerpoint การประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามารตรา 44 แห่งพระราชบัณญัติจุฬาฯ พ.ศ. 2551 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [ วันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ]
 
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์(ระบบ CU-CAS)
แผนดำเนินงานการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ทวิภาค ทวิภาค-นานาชาติ ตรีภาค ( ดูรายละเอียด )
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ดูรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายบุคคล
   
 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คลิกดูรายละเอียด
การรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษา คลิกดูรายละเอียด  
ดาวน์โหลดข้อมูลการเสนอหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรได้ที่นี่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
CHE QA ONLINE ในระดับหลักสูตร
  - คู่มือการใช้งาน
  - แบบฟอร์มการเพิ่มชื่ออาจารย์
   
การดำเนินการกรณีนิสิตกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการศึกษา (กรณีคณะที่นิสิตสังกัดมิใช่เจ้าของรายวิชาที่นิสิตกระทำผิด)
  ประกาศ จุฬาฯ พ.ศ. 2558 [ คลิก ]
  ขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศ พ. ศ. 2558 [คลิก ]
    ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  ตัวอย่างหนังสือแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายปกครองแก่นิสิตที่กระทำผิด
  แบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
     
โครงการสนับสนุนภาควิชาให้เปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
 

ประชาสัมพันธ์โครงการ

  โครงการ
  แบบเสนอขอการสนับสนุนการเปิดสอน
  แบบฟอร์มแสดงการยินยอมของนิสิต
  แบบแจ้งการเปิดสอน (ครั้งที่ 2)
  แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   
 
    ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
      เกณฑ์และอัตราการจ่ายงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2555
      ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
      หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2557
      หนังสือแจ้งส่วนงาน
      ใบสมัครขอรับทุน
       
     
    ทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ
      หนังสือแจ้งส่วนงาน
      ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุน พ.ศ.2557
      แบบสรุปการเสนอขอรับทุน
      ขั้นตอนการเสนอขอรับทุน
      แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
       
 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานก.พ.
  สำนักงานการทะเบียน
  ศูนย์การศึกษาทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
   
 
 
 
  สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บวิชาการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547
   View My Stats