คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
รหัสหลักสูตร : 523450
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
รายวิชาเรียน (60)
รายวิชาบังคับ (6)
3
3
รายวิชาเลือก (6)
3
3
3
3
2
3
2
วิทยานิพนธ์ (48)
48

นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชา 2345894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา