คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
รหัสหลักสูตร : 523430
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 1(2) 48 หน่วยกิต / แบบ 2(1) 72 หน่วยกิต
แผน 1(2) รายวิชาเรียน (48)
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
1
วิทยานิพนธ์ (48)
48
แผน 2(1) รายวิชาเรียน (72)
รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต
1
รายวิชาบังคับ (6)
2
2
1
1
รายวิชาเลือก (18)
แขนงวิชาเทคโนโลยีพืช
2
1
3
2
3
3
2
3
3
2
2
1
3
3
3
3
2
2
4
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
แขนงวิชาเทคโนโลยีสัตว์
3
3
3
4
3
4
3
3
3
2
2
4
2
3
3
3
3
วิทยานิพนธ์ (48)
48