คณะนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
รหัสหลักสูตร : 328021
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รายวิชาเรียน (24)
รายวิชาบังคับ (6)
3
3
รายวิชาเลือก (18)
ต้องเลือกเรียนวิชาสัมมนาของภาควิชาอย่างน้อย 3 หน่วยกิตและวิชาอื่น ๆ อีก 15 หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
วิทยานิพนธ์ (12)
12