คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา มาตรวิทยา
รหัสหลักสูตร : 323461
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่เรียน (24)
รายวิชาบังคับ (12)
3
3
3
3
1
รายวิชาเลือก (12)
3
2
3
3
3
3
1
3
วิทยานิพนธ์ (15)
15