คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
รหัสหลักสูตร : 323132
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน (18)
รายวิชาบังคับ (10)
2
2
2
2
1
1
รายวิชาเลือก (8)
2
1
2
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
วิทยานิพนธ์ (18)
18