คณะนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์
รหัสหลักสูตร : 128030
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อกว่า 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (49)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3)
วิชาเลือกในหมวดสังคมศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3)
วิชาเลือกในหมวดมนุษยศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3)
วิชาเลือกในหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสหศาสตร์ (3)
วิชาเลือกในหมวดสหศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา (6)
3
3
กลุ่มวิชาบังคับเลือกตามกำหนดของสาขา (12)
3
3
3
3
รายวิชาเลือก (19)
เลือกเรียนรายวิชาที่คณะกำหนดอีกไม่ต่ำกว่า 19 หน่วยกิต ประกอบด้วย
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
หมวดวิชาเฉพาะ (87)
วิชาชีพพื้นฐาน (34)
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
2
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา (17)
2
2
2
2
2
2
2
2
1
รายวิชาเลือก (12)
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
รายวิชาเสริม (18)
นิสิตเลือกเรียนรายวิชา ในหมวดวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาในอีกหนึ่งหรือสองสาขาวิชาในคณะนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาเสริมสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (สำหรับนิสิตต่างสาขาวิชา)
กลุ่มวิชาเสริมเดี่ยว
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนทั้งกลุ่มวิชาเสริมบังคับและกลุ่มวิชาเสริมเลือก
กลุ่มวิชาเสริมคู่
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาเสริมบังคับ
กลุ่มวิชาเสริมบังคับ
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับไม่ต่ำกว่า 10 หน่ววยกิต ประกอบด้วย
2
2
2
2
2
กลุ่มวิชาเสริมเลือก (8)
นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเสริมเลือกจากรายวิชาเลือกของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต ตามความสนใจ
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่างๆตามความสนใจ ได้ทั่วไปอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทั้งภายในและภายนอกคณะ