คณะอักษรศาสตร์
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
รหัสหลักสูตร : 122010
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30)
กลุ่มสังคมศาสตร์ (3)
ให้เลือกรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มมนุษยศาสตร์ (3)
ให้เลือกรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (3)
ให้เลือกรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มสหศาสตร์ (3)
ให้เลือกรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มภาษาต่างประเทศ (12)
วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ (6)
3
3
หมวดวิชาเฉพาะ (114)
กลุ่มวิชาพื้นฐาน (42)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
แบบวิชาเอกเดี่ยว (72)
วิชาบังคับ (21)
3
3
3
3
3
3
3
3
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (6)
3
3
3
3
รายวิชาเลือก (45)
รายวิชาเลือกในสาขา (24)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
วิชาเลือกนอกสาขาวิชา (21)
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะอักษรศาสตร์และ/ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในคณะนิเทศ-ศาสตร์ ครุศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปกรรมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
แบบวิชาเอก-โท (72)
แบบวิชาเอก (51)
เรียนเหมือนกับรายวิชาในแบบวิชาเอกเดี่ยว
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (6).
เรียนเหมือนกับรายวิชาในแบบวิชาเอกเดี่ยว
รายวิชาเลือก (24).
เรียนเหมือนกับรายวิชาในแบบวิชาเอกเดี่ยวในหมวดวิชาเลือกในสาขา
วิชาโท (21).
นิสิตเอกสาขาวิชาภาษาไทยต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะอีก 21 หน่วยกิต นิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะอักษรศาสตร์และเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียนได้จากรายวิชาต่อไปนี้
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
วิชาเลือกโปรแกรมเกียรตินิยม (45)
เรียนรายวิชาเหมือนกับโปรแกรมปกติ และเรียนรายวิชาเอกัตศึกษา หรือรายวิชาระดับ บัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และปริญญานิพนธ์
3
3
3
3
4
4
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย