คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมปิโตรเลียม
รหัสหลักสูตร : 121062
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตาไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาสหศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ (6)
3
3
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (12)
3
3
3
3
หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (24)

3
3
3
3
3
1
3
3
1
1
หมวดวิชาเฉพาะ (83)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศกรรม (20)
2
3
3
3
3
3
3
รายวิชาบังคับ (54)
1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
รายวิชาเลือกบังคับ (9)
3
3
3
3
3
3
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่มีความสนใจและที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย