คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอากาศยาน(หลักสูตรนานาชาติ)
รหัสหลักสูตร : 121003
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (31)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาสหศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3)
นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (16)
3
3
2
2
0
2
2
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ (3)
3
หมวดวิชาเฉพาะ (109)
กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (18)
3
3
1
3
3
3
1
1
กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานทางวิศวกรรม (31)
2
3
3
4
3
3
3
1
3
3
3
กลุ่มวิชาบังคับระดับสาขาวิชา (54)
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
4
4
1
3
3
3
3
กลุ่มวิชาเลือกบังคับระดับสาขาวิชา (6)
3
3
3
3
3
3
3
3
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)

นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ