no EnglishThai
no
no
ข่าวประกาศ

มีคำถาม ข้อเสนอแนะ ส่ง email มาได้ที่ academic@chula.ac.th

no

   ระบบข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา  

หลักสูตร รายวิชา
no
คำสำคัญที่คุณใช้คือ , สำหรับการค้นหา รายวิชา จากคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พบข้อมูลที่ท่านต้องการทั้งสิ้น 778 รายการ , ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602666   สัมมนาการจัดการด้านนวัตกรรม   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ประเด็นด้านการจัดการนวัตกรรม โอกาส ปัญหา และประเด็นด้านจริยธรรมในการจัดการนวัตกรรม  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602668   การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ประเภทของวิธีการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ การขนส่งทางน้ำและทะเบ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ลักษณะและบริการของการขนส่งวิธีต่าง ๆ ท่าขนส่งและจุดรับส่ง รูปแบบและบทบาทของตัวแทนการขนส่ง ผู้รับจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ ตัวแทนออกของ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602670   เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด บทบาทของเทคนิคการวิเคราะห์ในการจัดการโล จิสติกส์ เทคนิคการวางแผน การพยากรณ์โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงย่อย เทคนิคการปรับปรุงกระบวน การ การสร้างผังกระบวนการและการวิเคราะห์กระบวนการ เทคนิคการควบคุม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602678   สัมมนาการจัดการด้านโลจิสติกส์   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602626  
รายละเอียด การบูรณาการองค์ประกอบของการจัดการด้านโล จิสติกส์ ปัญหาและประเด็นสำคัญของการจัดการด้านโลจิสติกส์  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602679   การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์   3 ( 2 - 2 - 8 )   รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด แนวคิดการจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประยุกต์แบบจำลองสถานการณ์ประเภทต่างๆ สำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาตัวแบบ การเก็บและเตรียมข้อมูล การสร้างตัวเลขสุ่ม การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลของการจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602680   วิจัยธุรกิจ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2603632  
รายละเอียด ปรัชญาและแนวคิดของวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602690   สัมมนาหัวข้อร่วมสมัยทางการจัดการ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602613 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ  
รายละเอียด การอภิปรายกลยุทธ์และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการร่วมสมัย รวมทั้งปัญหาจริยธรรมผู้บริหาร  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602691   สัมมนาประสบการณ์การเป็นผู้นำ   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ประสบการณ์การบริหารจากผู้บริหารระดับสูง ประเด็นสำคัญจากประสบการณ์การเป็นผู้นำ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602696   สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602651 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ  
รายละเอียด การอภิปรายผลการวิจัยและหัวข้อที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602697   สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602660 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ  
รายละเอียด การอภิปรายผลการวิจัยและหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602700   การศึกษาค้นคว้าอิสระ   3 ( 0 - 0 - 12 )   -  
รายละเอียด การศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจของนิสิตในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602701   สีมมนาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการวางแผนกลยุทธ์ภายในหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์การที่ไม่แสวงหากำไร การจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการองค์การที่เน้นการใช้สารสนเทศตั้งแต่ส่วนงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลยุทธ์  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602702   สังคมเสมือน   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด การดำรงชีวิตและการทำงานในสังคมเสมือน รูปแบบในสังคมเสมือนผนวกกับความสัมพันธ์แบบพบหน้า การประยุกต์รูปแบบเสมือนต่าง ๆ ในบริบทที่กว้างขึ้นของสังคมเสมือน  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602703   การจัดการองค์ความรู้   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ วิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้ การจัดการและการใช้องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่อธิบายได้และที่อธิบายไม่ได้ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลสารสนเทศกับองค์ความรู้ กลยุทธ์การนำองค์ความรู้ไปใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ประเด็นด้านประชากรและวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ การนำองค์ความรู้ไปใช้  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602704   ทฤษฎีการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด การประมวลมุมมองเชิงทฤษฎีที่หลากหลายจากแขนงวิชาต่าง ๆ งานวิจัยด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ได้พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีเหล่านั้น การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยในแขนงวิชาเฉพาะหรือบูรณาการ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602711   กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602661  
รายละเอียด การวิเคราะห์รูปแบบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ แผนรูปแบบการเข้าสู่ตลาดที่ประสบผลสำเร็จ แผนงานตามหน้าที่ด้านการจัดการการตลาด การผลิต การจัดส่ง และทรัพยากรบุคคล  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602712   สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด กฎหมายของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของกฎหมายหลักต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602713   สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวาที่ต้องสอบผ่าน : 2602711  
รายละเอียด ปัญหาและโอกาสในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การดำเนินงานด้านการส่งออก สิทธิบัตร การอนุญาตให้ใช้สิทธิ กิจการร่วมค้า การภาษีอากร แรงงาน การตลาดและการเงินของบริษัทข้ามชาติ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602714   การจัดส่งระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ความสำคัญของต้นทุนการจัดส่งโดยรวมของอุตสาหกรรมที่แข่งขันในตลาดโลก โครงสร้าง การบริการ การกำหนดราคา และความสัมพันธ์เชิงแข่งขันของผู้ขนส่งระหว่างประเทศและตัวกลางขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ บทบาทของท่าขนส่งระหว่างประเทศ วิธีปฎิบัติทางการค้าต่างประเทศและผลกระทบต่อต้นทุนการจัดส่งของผู้นำและผู้ส่งออกไทย  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602715   การจัดการและพฤติกรรมต่างวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด การวิเคราะห์ผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมในการทำงาน การสรรหาและการจ้างงาน การฝึกอบรม เทคนิคในการตัดสินใจ ภาวะผูกพันของพนักงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน ความร่วมมือของภาคธุรกิจกับภาครัฐบาล การติดต่อสื่อสารและการควบคุม ปัญหาของธุรกิจที่จัดการในสภาพแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของผู้บริหารซึ่งบริษัทแม่แต่งตั้ง  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
no
Copyright © 1997 Office of Academic Affairs
Send mail to academic@chula.ac.th with Question or comments about this web site.