no EnglishThai
no
no
no

   ระบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา  

หลักสูตร รายวิชา
no
คำสำคัญที่คุณใช้คือ , สำหรับการค้นหา รายวิชา จากคณะ Faculty of Commerce and Accountancy
Found 933 items you need, Now you are on page 17

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602603   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในองค์กร   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลเพื่อความสามารถทางการแข่งขัน การบูรณาการประเด็นต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนทรัพยากรระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ธุรกิจ และการจัดการด้านการจัดหา การเช่าช่วงสัญญา การจ้างดำเนินการและการสนับสนุนผู้ใช้ในองค์กรความรู้ การจัดการทรัพยากรข้อมูลขององค์กร โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพ ความสัมพันธ์ของหน้าที่และบทบาทการให้บริการด้านสารสนเทศและโครงสร้างองค์กร  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602612   ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา สภาพแวดล้อมทางการเมือง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และพื้นฐานด้านจริยธรรมของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงบทบาททางธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และความรู้เพื่อการจัดการธุรกิจในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบทางด้านสังคมที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า และสาธารณชน ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจรัฐบาลและสังคม การควบคุมทางสังคมของธุรกิจ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602613   ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีภาวะผู้นำ รูปแบบภาวะผู้นำ บทบาทของผู้นำในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ รวมถึงแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และหลักปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลในองค์การ วิธีการจัดการในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร แนวความคิดและทฤษฎีการจูงใจ อำนาจและอิทธิพล พฤติกรรมกลุ่ม การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งและการประสานความร่วมมือ การออกแบบโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร หัวข้อปัจจุบันในงานวิจัยภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602614   การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา แนวคิดพื้นฐานและคุณลักษณะขององค์กรในยุคดิจิทัล หลักการจัดการ กระบวนการจัดการในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก จริยธรรมทางการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่หลักทางการจัดการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์กร พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602615   การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา สาเหตุและธรรมชาติของความขัดแย้งในองค์การ ปัญหาและผลของความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทของผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้ง เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602616   การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง การจัดการการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มต่างๆ การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602617   การพัฒนาองค์การ   3 ( 3 - 0 - 9 )   PRER : 2602511  
คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีและแนวความคิดของการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์และระบุปัญหา การพัฒนากลยุทธ์ บทบาทของผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกองค์การ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602618   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   PRER: 2602511  
คำอธิบายรายวิชา -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602619   การวางแผนธุรกิจ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา แนวคิดการวางแผนองค์การ กระบวนการและวิธีการวางแผน การจัดการเพื่อแสวงหาโอกาส การพัฒนาภาพลักษณ์ การพัฒนาแผนตามหน้าที่ แผนปฏิบัติการและงบประมาณ การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602620   การเป็นผู้ประกอบการ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา ลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เครื่องวมือสำหรับผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจใหม่ แผนพัฒนาสำหรับธุรกิจใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิตใหม่ที่ดำเนินงานอยู่แล้ว  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602622   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602625   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602626   การจัดส่งทางธุรกิจ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา การออกแบบเครือข่ายสถานที่ การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุและข่าวสารระหว่างสถานที่ ปัญหาและเทคนิคของการขนส่งวัตถุดิบไปยังสถานที่ประกอบการผลิต และการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ขาย การจัดส่งสินค้าจากผู้จัดหาไปยังลูก ค้าหรือผู้บริโภค ในทางที่จะประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายตลาด  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602627   การจัดการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602541 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ  
คำอธิบายรายวิชา การพัฒนา การวางแผน และการควบคุมคุณภาพในองค์การ การจัดการด้านมาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตสำหรับความน่าเชื่อถือ การเลือกผู้จัดซื้อและวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพสำหรับอุปกรณ์และบำรุงรักษา การควบคุความสามารถในกระบวนการผลิต การจัดการสำหรับป้องกัน และแก้ไขของเสีย และการเพิ่มผลผลิต  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602628   การจัดการเทคโนโลยี   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2602541 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ  
คำอธิบายรายวิชา บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ ลักษณะและองค์ประกอบของเทคโนโลยี การได้มาซึ่งเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี การพัฒนากลยุทธ์ทางเทคโนโลยี การประเมินเทคโนโลยี บทบาทขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602629   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602630   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602632   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602635   การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ การประเมินผลการปฎิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและสุขภาพ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602636   -   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
คำอธิบายรายวิชา -  
หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
no
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5ชั้น6