no EnglishThai
no
no
ข่าวประกาศ

มีคำถาม ข้อเสนอแนะ ส่ง email มาได้ที่ academic@chula.ac.th

no

   ระบบข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา  

หลักสูตร รายวิชา
no
คำสำคัญที่คุณใช้คือ , สำหรับการค้นหา รายวิชา จากคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
พบข้อมูลที่ท่านต้องการทั้งสิ้น 714 รายการ , ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 17

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602732   ทฤษฎีการจัดการขั้นสูง   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ ตัวแบบร่วมสมัยทางการจัดการ วรรณกรรมทางด้านการจัดการ การผสมผสานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การประยุกต์ทฤษฎีการจัดการกับหน้าที่ทางธุรกิจ แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ของทฤษฎีการจัดการ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602733   พฤติกรรมองค์การ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การจุลภาค การรับรู้ ทัศนคติ อารมณ์ ทฤษฎีปัจจัยภายในบุคคลและทฤษฎีปัจจัยจากสถานการณ์ การจูงใจ ความยุติธรรม ภาวะผู้นำ กระบวนการกลุ่ม ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การมหภาค โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602734   วิธีวิทยาการวิจัยทางการจัดการและองค์การ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด กระบวนการพัฒนาทฤษฎีการจัดการและองค์การ การพัฒนาสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การออกแบบการทดลอง วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กระแสที่เกิดใหม่ทางการวิจัย  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602735   สัมมนาการจัดการขั้นสูง   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด วรรณกรรมและการวิพากษ์บทความทางวิชาการด้านการจัดการ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602736   นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ทฤษฎีการจัดการเทคโนโลยี การพัฒนา กลยุทธ์ การถ่ายทอด การนำเทคโนโลยีสู่ตลาด ทฤษฎีด้านนวัตกรรม การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรม วัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจใหม่ การเป็นผู้ประกอบองค์การ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602737   สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ แง่มุมต่างๆ ด้านองค์การของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทฤษฎีและตัวแบบสมัยใหม่ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มุมมองทางทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิธีการวิจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602738   สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด กระบวนทัศน์และทฤษฎีด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602832   ทฤษฎีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด การบูรณาการของเศรษฐกิจและขอบเขตหน้าที่ของธุรกิจโดยเน้นปัญหาของการจัดการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ กฎหมาย และการบริหารโดยใช้กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการโดยเน้นปัญหาด้านการเงินและการตลาด การศึกษาและการรายงานพิเศษของภูมิภาคที่เลือกศึกษา ได้แก่ ยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลางและตะวันออกใกล้ และเอเชียใต้และตะวันออกไกล  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602833   กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด การทบทวนการวิจัยที่เก่ยวกับบริษัทข้ามชาติ การสำรวจการบริหารงานรูปแบบต่างๆ ผลสืบเนื่องทางเศรษฐกิจและการเมืองของการดำเนินงานบริษัทข้ามชาติในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่นและประเทศกำลังพัฒนา การอภิปรายหัวข้อพิเศษรวมทั้งลักษณะการบริหารงานตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจในต่างประเทศ และวิธีการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติและธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศอื่นๆ นโยบายด้านบุคลากรและแรงงานสัมพันธ์ ผลกระทบของกฎหมายและการลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งภาษีและข้อกำหนดต่างๆ ปฏิสัมพันธ์ของบริษัทข้ามชาติกับรัฐบาลในประเทศที่ธุรกิจเข้าไปดำเนินการ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2602868   หัวข้อวิจัยขั้นสูงทางการเงิน   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ประเด็นทางการเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างตลาดการเงินและทุน ความผิดปกติของตลาดการเงิน ประเด็นทางพฤติกรรมทางการเงิน การแปรรูปองค์กร นิติบุคคลร่วมลงทุน บรรษัทภิบาล การปฏิรูปกฎระเบียบต่อตลาดการเงินและทุน  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603170   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระบบจำนวน รหัสแทนข้อมูล วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อองค์กร  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603172   เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต รหัสแทนข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603173   ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับธุรกิจเบื้องต้น   3 ( 2 - 2 - 5 )   "-"  
รายละเอียด การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ การแก้ไขข้อความ การใช้ตาราง การจัดเรียงข้อความ ย่อหน้าและจัดหน้า การเพิ่มวัตถุในเอกสาร การใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีต ฟังก์ชันพื้นฐาน กราฟ การจัดรูปแบบ มาโคร การเรียงลำดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอ การจัดหน้า แอนนิเมชั่น การเชื่อมโยงระหว่างหน้า หลักการของระบบการจักการฐานข้อมูล การใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลอย่างง่าย การสร้างตาราง ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล คิวรี่ รายงาน ซอฟต์แวร์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับองค์กร  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603210   สถิติเบื้องต้น   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ขอบเขตและประโยชน์ของวิชาสถิติโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบไฮเปอยีออเมตริก ทวินาม ปัวซองและปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603213   หลักสถิติ   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเบื้องต้นของการสำรวจตัวอย่างและการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบทวินามและแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง หลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งประชากร ความถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603243   การประกันสังคม   2 ( 2 - 0 - 4 )   -  
รายละเอียด ปัญหาความทุกข์ยากลำบากในด้านการเงินของครอบครัวและสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความชราภาพ ความทุพพลภาพ ความเจ็บป่วย ความตาย ความจนและการว่างงาน และศึกษาถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ครอบครัวและสังคม เช่น การประกันสังคม การประกันทดแทนแรงงาน การประกันการว่างงานและงานของรัฐบาล โครงการอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความมั่นคงของสังคม  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603244   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด การเสี่ยงภัยและการจัดการเสี่ยงภัย การประกันภัย ชนิดของการประกันภัย หลักของสัญญาประกันภัย สถาบันประกันภัย การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแบบต่างๆ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603245   สถิติธุรกิจเบื้องต้น   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ขอบเขตและประโยชน์ของวิชาสถิติโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล ประเภทและระดับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม ทวินาม พหุนาม ไฮเพอร์ยีออเมตริก ปัวซองและปกติ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของหนึ่งและสองประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร โดยการประยุกต์สำหรับงานทางธุรกิจ  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603270   แนวคิดการโปรแกรม   3 ( 2 - 2 - 5 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2603172  
รายละเอียด -  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2603271   การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ   3 ( 3 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านธุรกิจ  
หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
no
Copyright © 1997 Office of Academic Affairs
Send mail to academic@chula.ac.th with Question or comments about this web site.