รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
3400617   กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด ประวัติและวิวัฒนาการของหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในประเทศที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาแบบกล่าวหาและแบบไต่สวน เปรียบเทียบหลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและหน้าที่นำสืบทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองของประเทศต่าง ๆ (ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา) เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย