รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2605619   การควบคุมทางการตลาด   3 ( 3 - 0 - 9 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2605501  
รายละเอียด การวางแผนและกระบวนการควบคุมทางการตลาด ความหมายของการควบคุมทางการตลาด ประเภทของการควบคุมทางการตลาดการวิเคราะห์ยอดขาย การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาด ดัชนีชี้วัดการดำเนินงานทางการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบทางการตลาด จรรยาบรรณในการตรวจสอบทางการตลาด