รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347813   วิทยานิพนธ์   18 ( 0 - 0 - 0 )   -  
รายละเอียด งานวิจัยคัดเฉพาะของสาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์