รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347702   สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2   1 ( 1 - 0 - 3 )   -  
รายละเอียด การนำเสนอและอภิปายงานวิจัยในปัจจุบันและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ