รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347701   สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1   1 ( 1 - 0 - 3 )   -  
รายละเอียด การนำเสนอและอภปายงานวิจัยในปัจจุบันและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ