รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347606   เส้นใยทุติยภูมิและการแปรใช้ใหม่   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2347606 หรือรายวิชาทึ่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด กระบวนการแปรใช้ใหม่ของเยื่อกระดาษ เทคโนโลยีการฟอกหมึกออก เคมีการฟอกหมึกออก การฟอกหมึกออกโดยวิธีการล้างและการลอยหมึกพิมพ์ สารเคมีที่ใช้ในการฟอกหมึกออก เคมีและอุทกพลศาสตร์ของการลอยหมึกพิมพ์ สมบัติของเส้นใยที่ถูกแปรใช้ใหม่ การเปรียบเทียบระหว่างเส้นใยใหม่กับเส้นใยที่ถูกแปรใช้ใหม่