รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347605   การเคลือบผิวและการแปรรูปกระดาษ   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2347602 หรือรายวิชาทึ่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด บทนำของพอลิเมอร์เคลือบผิว สมบัติและการใช้งานในอุตสาหกรรมกระดาษ วัสดุและกระบวนการเคลือบผิวแบบต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปกระดาษ