รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347604   พื้นผิวและวิทยาศาสตร์ด้านคอลลอยด์ของการทำกระดาษ   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาบังคับร่วม 2347602 หรือรายวิชาทึ่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด หลักการของพื้นผิวและวิทยาศาสตร์ด้านคอลลอยด์ที่มีความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุในการทำกระดาษกับสารเติมแต่งปลายน้ำ