รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347603   สมบัติของกระดาษ   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2313351 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด การศึกษาและการประเมินค่าสมบัติเชิงกายภาพ สมบัติทางทัศนศาสตร์ และสมบัติทางเคมีของกระดาษ และความสัมพันธ์ต่อการใช้งาน