รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347602   กระบวนการทำกระดาษ   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2306203 หรือ รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด แหล่งที่มาและสมบัติของเส้นใย พื้นฐานของการเตรียมน้ำเยื่อ ส่วนประกอบของเครื่องทำกระดาษ การทำงานของเครื่องทำกระดาษ และกระบวนการทำกระดาษแบบต่าง ๆ