รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347601   กระบวนการเกิดเยื่อและการฟอก   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด โครงสร้างและเคมีของเส้นใย การแปรรูปของไม้ไปเป็นเยื่อเชิงกลและเชิงเคมี กระบวนการเกิดเยื่อด้วยซัลเฟต ซัลไฟต์ และกึ่งเคมี ระบบการนำสารเคมีกลับคืนมา การฟอกเยื่อเชิงกลและเยื่อเชิงเคมี