รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347504   ปฏิบัติการเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ   1 ( 0 - 3 - 1 )   -  
รายละเอียด การปฏิบัติการผลิต วิเคราะห์ และทดสอบเยื่อ กระดาษ และวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ