รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347503   เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด หัวข้อคัดเฉพาะที่น่าสนใจ ณ ปัจจุบันเกี่วกับความสำคัญและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ