รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2347502   ความสัมพันธ์ระหว่างกระดาษกับหมึกพิมพ์   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2313359 และ 2343460 หรือรายวิชาทึ่คณะอนุญาตให้เรียน  
รายละเอียด องค์ประกอบและสมบัติของหมึกพิมพ์ พฤติกรรมของหมึกที่นิปขณะพิมพ์และหลังจากพิมพ์บนกระดาษ ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษและหมึกพิมพ์