รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2313605   หมึกพิมพ์ขั้นสูง   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการทันสมัยด้านเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ นวัตกรรมและการผลิตวัสดุเพื่อให้ได้หมึกพิมพ์คุณภาพสูงที่สัมพันธ์กับคุณภาพสิ่งพิมพ์