รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2313601   เทคโนโลยีการผลิตสื่อพิมพ์ขั้นสูง   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเตรียมพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการพิมพ์ ระบบไฟล์ข้อมูลในกระบวนงานเชิงดิจิทัล คอมพิวเตอร์-ทู-เพลต คอมพิวเตอร์-ทู-เพรส สื่อประสมและการพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต