รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2313503   เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ประเภทของกระดาษและวัสดุอื่น ๆ เพื่อการบรรจุภัณฑ์ สมบัติที่สำคัญและการทดสอบ ตัวแปรในกระบวนการผลิตวัสดุที่มีผลต่อสมบัติทางบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ และตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูป