รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2306532   การดำเนินการหน่วยทั่วไป   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด หน่วยและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลของของไหล ฟลูอิไดเซชั่น การผสม การถ่ายโอนความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การให้ความชื้น การอบแห้ง การกลั่น การสกัด การดูดซึม การดูดซับ การระเหย การตกผลึก