รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2306525   การจัดหาน้ำและการขจัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม   3 ( 3 - 0 - 9 )   -  
รายละเอียด คุณภาพน้ำ มาตรฐานน้ำใช้ ระบลบโคเอกกูเลชันและฟลอกคูเลชัน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การทำน้ำอ่อนและน้ำปราศจากไอออน แหล่งกำเนิดน้ำเสียอุตสาหกรรม ลักษณะสมบัติน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย