รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2305586   เคมีของไม้   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด บทนำเกี่ยวกับไม้ เคมีของคาร์โบไฮเดรต พอลิแซ็กคาไรด์ของไม้ ลิกนิน สารที่สกัดได้ เปลือกไม้ การผลิตเยื่อจากไม้ การฟอกเยื่อ ปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต สารเคมีฐานไม้