รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2305551   ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อไม้กับน้ำ   2 ( 2 - 0 - 6 )   -  
รายละเอียด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของเนื้อไม้และปริมาณความชื้น สิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการดูดซับความชื้น การซึมผ่านได้ของเนื้อไม้และคาพิลาริที ปรากฏการณ์ออสโมติกและชลศักดิ์ สมบัติทางความร้อนและทางไฟฟ้า วอลูเมตริกอีลาสติกมอดูลัสและการเติบโตของเซลล์ ค่าการนำที่ปากใบและชลศักดิ์ของใบสภาพนำไฮดรอลิกและอัตราการลำเลียงน้ำ