รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2305504   ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม   1 ( 0 - 3 - 1 )   รายวิชาบังคับร่วม : 2305503  
รายละเอียด การปฏิบัติการใช้พืชเป็นวัสดุเพื่อผลิตสารเคมีในทางอุตสาหกรรม การผลิตเชื้อเพลิง อาหาร เอนไซม์ ผลิตผลทางเกษตร และยา