รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2305503   พฤกษศาสตร์เชิงอุตสาหกรรม   2 ( 2 - 0 - 6 )   รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน : 2310301 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต  
รายละเอียด การนำพืชมาใช้ในการผลิตสารเคมีในทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอาหาร เอ็นไซม์ ผลิตผลทางการเกษตร และยา