รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
2301171   คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการทำโปรแกรม   3 ( 2 - 3 - 4 )   -  
รายละเอียด แนวคิดหลักมูลของระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการทำโปรแกรมและการประยุกต์