การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
รายชื่อทุน
ดาวน์โหลด
ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
ในต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนและค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน ตาม
ประกาศจุฬาลงกรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
พ.ศ.2557 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งได้ปรับปรุงใบสมัครขอรับทุน
ระยะเวลาในการรับสมัคร   ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0235
(ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 เดือน ยกเว้นใบตอบรับ)
บันทึกแจ้งคณะและหน่วยงาน
หลักเกณฑ์ ปี2557
ใบสมัครขอรับทุน
รายงานการไปประชุมและเสนอผลงาน
แบบรายงานการเผยแพร่
ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการของหน่วยงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษา
ฝึกอบรมหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ และไม่เกิน 3 เดือน เพื่อจะได้นำความรู้
และประสบการณ์กลับมาพัฒนาโครงการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระยะเวลาในการรับสมัคร   ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0235
(ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 เดือน ยกเว้นใบตอบรับ)
หลักเกณฑ์
กำหนดการส่งใบสมัคร
แบบเสนอขอทุน
แบบรายงานการไปเพิ่มพูนความรู้
แบบรายงานการเผยแพร่
แบบรายงานความก้าวหน้า
ทุนเจรจาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการของหน่วยงานได้เดินทางไปเจรจาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เพื่อนำผลการเจรจาและความรู้มา
พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างรักษาสัมพันธภาพอันดี
ในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการรับสมัคร  ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0235
หลักเกณฑ์
กำหนดการส่งใบสมัคร
แบบเสนอขอทุน
ทุนเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาวิชาการตามโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
( ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศ )
เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นสากลในระดับอุดมศึกษาทำให้บุคลากรของไทยมีศักยภาพระดับสากลและนำ
ไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ระยะเวลาในการรับสมัคร   ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0217
(ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 3 เดือน ยกเว้นใบตอบรับ)
หลักเกณฑ์
กำหนดการส่งใบสมัคร
แบบเสนอขอทุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์