การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 
รายชื่อทุน
ดาวน์โหลด
ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศในปีสุดท้าย
สนับสนุนทุนด้านการศึกษาแก่อาจารย์ที่กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัว
หรือทุนอื่นซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเป็นผลทำให้อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมีขวัญและกำลังใจที่จะเร่งศึกษาให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อจะกลับมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0229
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศในปีแรก
เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพทางวิชาการ ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
และมีโอกาสที่จะไปเสาะแสวงหาทุนอื่นๆ มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการสนับสนุนทุนเสริมเพื่อการศึกษา
ณ ต่างประเทศในปีแรก
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0229
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
ทุนเสริมเพื่อเป็นค่าเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมทุนการศึกษาเป็นค่าเดินทางของอาจารย์ประจำที่ไปศึกษาด้วยทุนส่วนตัวหรือ
ไปศึกษาด้วยทุนที่ไม่สนับสนุนค่าเดินทาง
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0229
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
เงินยืมเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
เป็นการให้ความช่วยเหลือข้าราชการประจำของมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่หรือผู้ที่กำลัง
จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ให้ได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์และไม่เกินรายละ 400,000 บาท
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตลอดทั้งปี โทร. 0 - 2218 - 0229
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
  (สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ)
แบบเสนอขอทุน
  (สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษา)
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์