การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับทุนสนับสนุนอาจารย์
 
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น ๆ คลิกดูรายละเอียด
ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ
       บันทึกข้อความ
       หลักเกณฑ์ ปี2553 ปี 2554
       กำหนดการส่งใบสมัคร
       ใบสมัครขอรับทุน [ fileword]
       แบบรายงานทุนเสนอผลงาน
       แบบรายงานการเผยแพร่
       ประกาศอัตราการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
หลักเกณฑ์
กำหนดการส่งใบสมัคร
แบบเสนอขอทุน
แบบรายงานการไปเพิ่มพูนความรู้
แบบรายงานการเผยแพร่
แบบรายงานความก้าวหน้า
ทุนเจรจาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์กับต่างประเทศ
หลักเกณฑ์
กำหนดการส่งใบสมัคร
แบบเสนอขอทุน
แบบรายงาน

หลักเกณฑ์
กำหนดการส่งใบสมัคร
แบบเสนอขอทุน

ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศในปีสุดท้าย ทุนเสริมเพื่อการศึกษา ณ ต่างประเทศในปีแรก
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
ทุนเสริมเพื่อเป็นค่าเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เงินยืมเพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน
หลักเกณฑ์
แบบเสนอขอทุน (สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ)
แบบเสนอขอทุน (สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษา)
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
   - ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
แบบการขอไปปฏิบัติงาน (ป.พ.1)
แบบรายงานความก้าวหน้า (ป.พ.2)
แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (ป.พ.3)
หลักปฏิบัต
การนับอายุของผู้เสนอขอ
การจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
** หมายเหตุ ผู้ที่จะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ขอให้ส่งแบบเสนอขอไปยังสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ภาคปลายปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โทร. 80157
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์