การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
ครั้งที่
ไปเพิ่มพูนความรู้ในช่วง
ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 15 ชุด
(กรุณาจัดส่งให้ตรงตามกำหนดที่ระบุ
1
ตุลาคม - พฤศจิกายน
กรกฎาคม
2
ธันวาคม - มกราคม
กันยายน
3
กุมภาพันธ์ - มีนาคม
พฤศจิกายน
4
เมษายน - พฤษภาคม
มกราคม
5
มิถุนายน - กรกฎาคม
มีนาคม
6
สิงหาคม - กันยายน
พฤษภาคม
 
     

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
มีนาคม 2547

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์