การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
กำหนดการส่งใบสมัครขอรับทุนเจรจาหรอดูงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 
ครั้งที่ ไปเจรจา/ดูงานในช่วง ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ 15 ชุด
(กรุณาจัดส่งให้ตรงตามกำหนดที่ระบุ)
1 ตุลาคม - พฤศจิกายน กรกฎาคม
2 ธันวาคม - มกราคม กันยายน
3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม พฤศจิกายน
4 เมษายน - พฤษภาคม มกราคม
5 มิถุนายน - กรกฎาคม มีนาคม
6 สิงหาคม - กันยายน พฤษภาคม
 
     

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ
มีนาคม 2547

 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์