ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตร
(Division of Curriculum Standards and Quality Assurance)

นโยบาย/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร

แนวปฏิบัติด้านหลักสูตรที่เป็นมติของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ที่ส่วนงานจัดการเรียนการสอนที่ต้องถือปฏิบัติ

ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี

การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี

การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี

การไม่อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา

การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ในระดับปริญญาโท

การยกเว้นประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข สาขามนุษยศาสตร์

นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

การสอบวัดความสามารถของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติโดยรวม

นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน

หลักเกณฑ์ในการออกใบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค/ตรีภาค

การพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัย/สถาบัน

การไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนได้รับอนุมัติ

รหัสหลักสูตร 14 หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสนอหลักสูตรและรายวิชา

การเสนอปรับแก้ไขหลักสูตร กรณีปรับแก้ไขประเภทของหลักสูตร และกรณีปรับแก้ไขแผนการรับนิสิต

การเสนอขอปรับแก้ไขหลักสูตร

ขั้นตอนการเสนอขอปรับแก้ไขหลักสูตร

แบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรประกอบการเสนอหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบค้นข้อมูล

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตร (เพื่อเป็นข้อมูลหลักสูตรส่งสกอ.ในระบบออนไลน์ CHECO)

ระบบ CU-CQA100

ตัวอย่างหลักฐานการเก็บข้อมูลในระบบ CU-CQA100

I1.1 การรับนิสิต

I3.1 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน

O1.1 ผลที่เกิดกับนิสิต

O1.2 ผลที่เกิดกับอาจารย์

O1.3 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

P1.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

P1.3 การประเมินผู้เรียน

P2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร

ดาวน์โหลดตัวอย่างหลักฐานการเก็บข้อมูลในระบบ CU-CQA100 (กรุณา Login ด้วยอีเมลจุฬา)