ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
(Division of Curriculum Standards)

นโยบาย/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร

แนวปฏิบัติด้านหลักสูตรที่เป็นมติของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ที่ส่วนงานจัดการเรียนการสอนที่ต้องถือปฏิบัติ

ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี

การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี

การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี

การไม่อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา

การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ในระดับปริญญาโท

การยกเว้นประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข สาขามนุษยศาสตร์

นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

การสอบวัดความสามารถของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติโดยรวม

นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน

หลักเกณฑ์ในการออกใบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค/ตรีภาค

การพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัย/สถาบัน

การไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนได้รับอนุมัติ

รหัสหลักสูตร 14 หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสนอหลักสูตรและรายวิชา

การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง/การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่

การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

[แบบฟอร์ม (มคอ.02-มคอ.06)]

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.05)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบค้นข้อมูล

การเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

แบบฟอร์มการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

(กรุณา Login เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตร (เพื่อเป็นข้อมูลหลักสูตรส่งสกอ.ในระบบออนไลน์ CHECO)