ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
(Division of Curriculum Standards)

นโยบาย/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร

แนวปฏิบัติด้านหลักสูตรที่เป็นมติของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการนโยบายวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ที่ส่วนงานจัดการเรียนการสอนที่ต้องถือปฏิบัติ

ระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาในระดับปริญญาตรี

การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี

การจัดการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ในระดับปริญญาตรี

การเรียนภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี

การไม่อนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีลาพักการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา

การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข

นโยบายการเปิดสอนหลักสูตรแผน ข ในระดับปริญญาโท

การยกเว้นประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข สาขามนุษยศาสตร์

นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

การสอบวัดความสามารถของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การยกเว้นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติโดยรวม

นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

นโยบายการปิดหลักสูตรและรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอน

หลักเกณฑ์ในการออกใบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอนระบบไตรภาค/ตรีภาค

การพิจารณาหลักสูตรของวิทยาลัย/สถาบัน

การไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรก่อนได้รับอนุมัติ

รหัสหลักสูตร 14 หลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสนอหลักสูตรและรายวิชา

การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง/การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรใหม่

การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยหรือการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร

แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

[แบบฟอร์ม (มคอ.02-มคอ.06)]

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ.05)

แบบรายงานข้อมูลฯ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบค้นข้อมูล

แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตร (เพื่อเป็นข้อมูลหลักสูตรส่งสกอ.ในระบบออนไลน์ CHECO)

ระบบ CU-CQA100

ตัวอย่างหลักฐานการเก็บข้อมูลในระบบ CU-CQA100

I1.1 การรับนิสิต

I3.1 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน

O1.1 ผลที่เกิดกับนิสิต

O1.2 ผลที่เกิดกับอาจารย์

O1.3 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

P1.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

P1.3 การประเมินผู้เรียน

P2.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร

ดาวน์โหลดตัวอย่างหลักฐานการเก็บข้อมูลในระบบ CU-CQA100 (กรุณา Login ด้วยอีเมลจุฬา)