ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(Division of Academic Development)

การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Admissions)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Thai University Central Admission System (TCAS)

เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

avatar

สมัครได้ที่ www.admissions.chula.ac.th

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ
: 0-2218-0209

การรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ (International Program)

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562

สมัครได้ที่ www.admissions.chula.ac.th/international-program.html

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ
: 0-2218-0209

การรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate School)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Graduate School Chulalongkorn University

avatar

สมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th
: 0-22183501 กด 0

การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ CU CAS

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ CU CAS

avatar

เข้าสู่ระบบ www.cas.chula.ac.th/cas

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ
: 0-2218-0214

รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ
ทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินงานเป็นประจำ
ทุกปีนั้น สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ

1. รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ โดยผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อจะต้องปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 - 5 ปี และมีผลงานการสอนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับถึงปีการศึกษาที่พิจารณาให้รางวัล

2. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป

ในการนี้มหาวิทยาลัยใคร่ขอให้ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัล ประเภทละ 1 คน ตามเกณฑ์
และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใช้แบบเสนอชื่อพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบทุกรายการตามที่กำหนด ไปยังฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าวคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดสรรผู้สมควรได้รับรางวัลและประกาศผลรางวัลภายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ทาง www.academic.chula.ac.th ในกรณีที่ส่วนงานไม่ประสงค์จะเสนอชื่อโปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักฯ ทราบด้วย

รายละเอียด

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับ
อาจารย์รุ่นใหม่ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การให้รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

จรรยาบรรณของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562

 

รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่
และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษก

รายละเอียด

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2561

ประกาศรางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ประกาศรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ
: 0-2218-0241

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในทุกส่วนงาน ทุกระดับการศึกษา และทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงความต้องการของสังคมนั้น

ในการนี้เพื่อให้แต่ละส่วนงานสามารถนำผลการสำรวจไปใช้ในการประมวลข้อมูลพื้นฐาน (CDS: Common Data Set) ของ สกอ. มหาวิทยาลัยจึงใคร่ขอให้ส่วนงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยซึ่งจำแนกตามระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) หากส่วนงานประสงค์จะสำรวจข้อมูลเพิ่มขอให้จัดทำเป็นเอกสารเพิ่มเติม หลังจากนั้นขอให้ส่วนงานเก็บรวบรวมแบบสำรวจที่ผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับไว้และส่งเฉพาะแบบสำรวจของมหาวิทยาลัยไปยังสำนักบริหารวิชาการภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยจะต้องมีจำนวนแบบสำรวจที่ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับตามข้อกำหนด จากนั้นมหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผลและจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และจะจัดส่งให้ส่วนงานเพื่อใช้ประโยชน์ภายในเดือนมิถุนายน 2563

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา แยกตามส่วนงาน