สถานที่ติดต่อ (Contact)

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: 0-22180201
: 0-22180208

acebook

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย