ผู้บริหาร
(Administrator)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ
: pomthong.m@chula.ac.th
: 02-218-3238

รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ
: naebboon.h@chula.ac.th
: 02-218-3238

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร
: yootthana.c@chula.ac.th
: 02-218-3238