สถานที่ติดต่อ (Contact)

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: 02-218-0201, 02-218-0202, 02-218-0431
: 02-218-0208

acebook

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย