ผู้บริหาร
(Administrator)

avatar

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม
: parichart.s@chula.ac.th
: 02-218-3322

avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และประกันคุณภาพหลักสูตร
: supachai.c@chula.ac.th
: 02-218-3322

avatar

อาจารย์ นายแพทย์ วรพล จรูญวณิชกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ มาตรฐานหลักสูตร และนวัตกรรมหลักสูตร
: vorapol.j@chula.ac.th
: 02-218-3322