การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต
  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
  แบบฟอร์มมคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
  ตัวอย่างรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ.2)
  ตัวอย่างรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
  ตัวอย่างรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
  ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
  ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
  ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2558 (มคอ.7)
   
 
 
 
 
 
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์