การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นางพัชชรัศม์ นิธินันท์นฤมิต
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ
  ชื่อ-สกุล E-Mail โทรศัพท์
นางเนาวรัตน์ จงสืบสุข Noawarat.j@chula.ac.th 02-2180204
กิจการธุรการสำนัก
นางพัชชรัศม์ นิธินันท์นฤมิต Patchrasm.n@chula.ac.th 02-2180201
นางสาวรัชนี ลี่แตง Rachanee.L@chula.ac.th 02-2180202
นางสาวนภาพร ภู่โต Napaporn.Po@chula.ac.th 02-2180202
นางสาวฐานิตตา สิงห์ลอ Thanitta.S@chula.ac.th 02-2180202
นายวัลลภ อ้นอมร Vanlop.O@chula.ac.th 02-2180202
       
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ
  ชื่อ-สกุล E-Mail โทรศัพท์
นายธีรชาติ ขิงขุนทด Thirachad.C@chula.ac.th 02-2180241
บุคลากรฝ่ายพัฒนาวิชาการ
นายสมถวิล กอหะสุวรรณ Somtawin.k@chula.ac.th 02-2180209
นายกฤติยากร นวลศรี kittiyakon.n@chula.ac.th 02-2180210
นางสาววรวรรณ ก่อกอง Worawan.K@chula.ac.th 02-2180214
นางสาวกานติมา วนิชดำรงค์ศักดิ์ Kantima.W@chula.ac.th 02-2180214
 
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
  ชื่อ-สกุล E-Mail โทรศัพท์
นางสาวนงลักษณ์ เชาวนเมธากุล Nongluck.ch@chula.ac.th 02-2180205
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
นางบังอร ชอบธรรม Bungorn.C@chula.ac.th 02-2180269
บุคลากรฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร
นางสาวนัยนา ธาดาธิเบศร์ Naiyana.th@chula.ac.th 02-2180206
นางสาวสุดา ปริวัติธรรม Suda.pa@chula.ac.th 02-2180228
นางสาวนริศรา แพงวงศ์ Narissara.p@chula.ac.th 02-2180244
นางสาวอาภรณ์ศิริ นิธิรัตน์ภูวกุล Arpornsiri.T@chula.ac.th 02-2180269
นายสหัสชัย เสมพูน Sahaschai.s@chula.ac.th 02-2180207
นายปริญญ์ พรหมม่วง Prin.P@chula.ac.th 02-2180244
 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนวิชาการ
  ชื่อ-สกุล E-Mail โทรศัพท์
นางสาววศพัชร โยธาจันทร์ wasaphat.y@chula.ac.th 02-2180229
บุคลากรฝ่ายบริหารทุนวิชาการ
นางสาวพรนรินทร์ เทียมเมฆา tpornari@chula.ac.th 02-2180217
นางศิริพักตร์ บูรณวนิช siripak.b@chula.ac.th 02-2180235
นางสาวจริยา ศรีอรรคพรหม Jariya.Sr@chula.ac.th 02-2180211
นางสาวศิริพร บุสุวะ Siriporn.Bu@chula.ac.th 02-2180216
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์