การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
  การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  
นโยบาย/เกณฑ์/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2559
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การเสนอหลักสูตรและรายวิชา
การเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป
ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรจุฬาฯ
  (CUCQA)
การให้บริการกลุ่มวิชาโท
การบริหารหลักสูตรแบบต่อเนื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
  สืบค้นข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา  
ทุนไปต่างประเทศระยะสั้น  
  ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
  การสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็น
  ภาษาอังกฤษ   โครงการ  แบบเสนอ
 
บุคลากร  
  สถานที่ติดต่อ  
คณะและหน่วยงานของจุฬาฯ
 
 
 
  โครงการสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
 

1.  หลักการและเหตุผล

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอาจารย์ในการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานดังกล่าวมีคณาจารย์ ให้ความสนใจเสนอขอรับการสนับสนุนฯ ทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรดำเนินโครงการสนับสนุนการเปิดสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะในระดับปริญญาตรี เพื่อเสริมกระบวนการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2.  วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีอันจะเป็นการเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้แก่นิสิต
    2. พื่อให้มีรายวิชาที่นิสิตต่างชาติสามารถเรียนร่วมกับนิสิตไทยเพิ่มมากขึ้น
     
  3.  วิธีดำเนินการ
    1.  อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบเสนอขอรับการสนับสนุนฯ และเสนอภาควิชาในขั้นต้น โดยแสดงความพร้อมที่จะปรับการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
    2. หัวหน้าภาควิชาพิจารณาให้ความเห็น และเสนอรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผ่านคณะไปยังสำนักบริหารวิชาการ
    3. คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
    4. สำนักบริหารวิชาการแจ้งผลการพิจารณาให้คณะทราบ
    5. เมื่อเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องประกาศให้นิสิตทราบอีกครั้งหลังจากที่นิสิตทราบในขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วว่า รายวิชาจะเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
    6.   อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักบริหารวิชาการและส่งเอกสารและสื่อที่ใช้ ประกอบการสอนให้หัวหน้าภาควิชา ตามเวลาที่กำหนด
 

4.  เกณฑ์การพิจารณา

   

1.รายวิชาที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติระดับปริญญาตรี (ทุกชั้นปี) หรือรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดตอนเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช่รายวิชาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่เป็นรายวิชาที่เนื้อหา คือ ภาษาอังกฤษ และไม่เป็นรายวิชาสัมมนา/โครงการพิเศษ/การศึกษาด้วยตนเอง
2. รายวิชาที่ขอรับการสนับสนุนต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน
3. มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในตอนเรียนที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีนิสิตลงทะเบียนในตอนเรียนนั้นไม่น้อยกว่า 10 คน และต้องมีการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในตอนเรียนที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีนิสิตลงทะเบียนในตอนเรียนนั้นไม่น้อยกว่า 10 คน และต้องมีการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา
4. ในกรณีที่เป็นรายวิชาบังคับอาจจัดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สอนด้วยภาษาไทย และกลุ่มที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มที่สอนด้วยภาษาไทยจะต้องมีจำนวนรับให้เพียงพอตามความประสงค์ของนิสิต ในกรณีที่มีการจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษกลุ่มเดียว นิสิตจะต้องลงนามให้ความยินยอมให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ และอาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งสำเนาเอกสารการลงนามให้ความยินยอมของนิสิตให้สำนักบริหารวิชาการทราบด้วย
5. สำหรับรายวิชาที่เคยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว ในกรณีที่รายวิชานั้นมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา เอกสาร และสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันสามารถขอรับการสนับสนุนได้อีกไม่เกิน 5 ครั้ง

 

5.  กำหนดการเสนอขอรับการสนับสนุน

    ให้เสนอขอรับการสนับสนุนได้ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง สำหรับภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยหัวหน้าภาควิชาพิจารณาและเสนอเรื่องผ่านคณะไปยังสำนักบริหารวิชาการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้สำนักบริหารวิชาการจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาในเบื้องต้นให้หน่วยงานทราบ หลังจากครบกำหนดวันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชาของสำนักงานการทะเบียน

 

6.  การรายงานผล

    1.  ภาควิชาให้นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและประมวลผลรายวิชาภายใน สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
    2.  อาจารย์ผู้สอนกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและส่งมายังสำนักบริหารวิชาการ ภายใน 1 เดือน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
    3. อาจารย์ผู้สอนส่งเอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการสอนให้หัวหน้าภาควิชา ภายใน 1 เดือน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
 

7.  งบประมาณ

    1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอขอครั้งที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนในลักษณะเหมาจ่าย ตามจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา หน่วยกิตละ 5,000 บาท
    2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/ตอนเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนครั้งถัดไปจะได้รับการสนับสนุนตามจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา หน่วยกิตละ 3,000 บาท
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

   

      ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร    สำนักบริหารวิชาการ
      โทรศัพท์ 0-2218-0228
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.academic.chula.ac.th

   
 
 
   
CU-e Learning โครงการพัฒนาอาจารย์